چگونه آگهی استخدام خودم را ثبت کنم؟

نحوه ثبت آگهی استخدام (در اپلیکیشن)

مرحله اول: عضویت، 1-کلیک بر روی سه خط بالا سمت راست، 2- کلیک بر روی عضویت و ثبت اطلاعات

مرحله دوم: برگشت به صفحه اصلی و انتخاب + قرمز رنگ در پایین صفحه 

مرحله سوم: انتخاب ثبت آگهی استخدام

مرحله چهارم:انتخاب پکیج و تکمیل اطلاعات و در نهایت کلیک بر روی ثبت آگهی

نحوه ثبت آگهی استخدام (در سایت)

مرحله اول: کلیک بر روی عضویت و ثبت اطلاعات

مرحله دوم: کلیک بر روی سه خط سمت راست، کلیک بر روی ثبت آگهی و انتخاب آگهی استخدام

مرحله سوم: انتخاب پکیج و تکمیل اطلاعات و درنهایت کلیک بر روی ثبت آگهی

توضیحات:

ویرایش اطلاعات (در اپلیکیشن): 1-ورود به پنل کاربری 2-کلیک بر روی بازار من 3- انتخاب آگهی های استخدامی و انجام ویرایش

ویرایش اطلاعات (در سایت): 1-انتخاب کلمه ورود 2-کلیک بر روی پنل کاربری و انتخاب آگهی های استخدامی خودم 3- انجام ویرایش