کلید سازی افشین 1

عنوان واحد : کلید سازی افشین 1
نام مدیریت : شرف الدین یارمحمدزهی
شماره تلفن همراه : 09159406993
شماره تلفن ثابت :
نام رسته : قفل،کلید
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان مصطفی خمینی- نبش مصطفی خمینی 14
کد آگهی : 3231