مرکز ارتوپدی فنی- علی بن ابیطالب (ع)

عنوان واحد : مرکز ارتوپدی فنی- علی بن ابیطالب (ع)
نام مدیریت : محمدرضا بیات
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت :
نام رسته : ارتوپدی فنی
گروه : پزشکی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان مصطفی خمینی- بعد از تقاطع مولوی- مصطفی خمینی 16
کد آگهی : 1666