کلیدسازی ابوئی

عنوان واحد : کلیدسازی ابوئی
نام مدیریت : محمود ابوئی مهریزی
شماره تلفن همراه : 09159042972
شماره تلفن ثابت :
نام رسته : قفل،کلید
گروه : خدمات فنی
آدرس : سیستان وبلوچستان زاهدان خيابان اميرالمؤمنين- نبش مصطفي خميني- روبروی بانک شهر
کد آگهی : 1473